Sintagma prevodilačke usluge

Sve usluge prevođenja

Sertifikovani i pouzdani sudski tumači sa višegodišnjim iskustvom. Prevođenje na sve evropske jezike.


PREVODILAČKA AGENCIJA SINTAGMA vrši usluge pismenog prevođenja sa i na više od dvadeset jezika sa ili bez ovjere sudskog tumača. Usmeno prevođenje vršimo izlaskom na teren prema potrebama klijenata (poslovni sastanci, suđenja, prevođenje kod notara prilikom potpisivanja ugovora i sl.).

Prevođenje sa ovjerom sudskog tumača

Sudskog tumača imenuje nadležni organ, a u Republici Srpskoj je to Ministarstvo pravde Republike Srpske. Sudski tumač je lice imenovano za prevođenje govora i pisanog teksta sa određenog stranog na jedan od službenih jezika u BiH i obrnuto. Sudski tumač svojim pečatom i potpisom garantuje da prevod u potpunosti odgovara izvorniku sastavljenom na jeziku sa kojeg se prevodi. Svaka ovjera mora sadržati pečat sudskog tumača, tekst ovjere koji je napisan na jeziku na koji se vrši prevođenje, datum i mjesto, te broj protokola pod kojim je prevod zaveden u Dnevniku izvršenih prevoda. Ovjera sudskog tumača potrebna je na dokumentima koji se koriste u pravnim i službenim poslovima. Klijent je dužan da prilikom predavanja dokumenta dostavi originalni dokument ili ovjerenu kopiju.

Prevođenje bez ovjere sudskog tumača

Prevodi bez ovjere sudskog tumača su prevodi koje nije neophodno ovjeriti da bi ispunili svoju svrhu. Najčešće se radi o prevodima biografija, pisama, email prepiski ili drugih dokumenata koji nemaju pravno dejstvo.

Konsekutivno prevođenje

Konsekutivno prevođenje je jedan od oblika usmenog prevođenja. Prevođenje se vrši direktnim prisustvom prevodioca na licu mjesta. Konsekutivno prevođenje najčešće se koristi prilikom sklapanja braka kod matičara, sudskih postupaka, ovjere potpisa i ugovora kod notara, svjedočenja ili saslušanja u policiji ili drugoj javnoj instituciji gdje je bar jedan od učesnika strani državljanin koji se ne služi niti jednim od službenih jezika u BiH. Tarifa za konsekutivno prevođenje zavisi od dužine trajanja prevođenje i obračunava se po započetom radnom satu ili kao dnevnica ako je prevođenje duže od četiri sata.

Lektura i korektura

Lektura i korektura je proces iščitavanja i ispravljanja gramatičkih, pravopisnih i štamparskih grešaka, te stilsko prilagođavanje teksta. Zbog lakšeg razumijevanja svaki tekst je potrebno lektoristati i prilagoditi duhu jezika, što jednim dijelom spada i u jezičku lokalizaciju.

Jezička lokalizacija za službene jezike BiH

Jezička lokalizacija je prilagođavanje sadržaja određenom lokalnom kontekstu. Najčešće se koristi kod prevoda vezanih za proizvode i/ili usluge pri čemu se uzimaju u obzir različitosti tržišta, a obično je vrše prevodioci kojima je jezik ciljnog tržišta maternji. Stoga lokalizacija predstavlja drugu fazu šireg procesa prevođenja i prilagođavanja. Između ostalog obuhvata promjenu formata vremena i datuma, valute, kulturno-specifičnog sadržaja, jedinica mjere i sl. U najširem smislu se može tumačiti i kao kvalitetno prevođenje koje uzima u obzir činjenicu da se tekst ne može prevesti doslovno, već prilagoditi duhu jezika na koji se prevodi.

Prepis sa ćirilice na latinicu sa ovjerom

Prepis sa ćirilice na latinicu se vrši za dokumente koji su izdati u Republici Srpskoj ili Republici Srbiji na ćiriličnom pismu, a potrebni su za ostvarivanje prava u inostranstvu, najčešće u Republici Hrvatskoj i Republici Sloveniji. Stoga se dokument ne prevodi na drugi jezik, već se izvorni oblik prepisuje sa ćiriličnog na latinično pismo.